Akademia hr parp

Skorzystaj ze szkolenia z dofinansowaniem do 100% 

Akademia HR PARP to innowacyjny projekt wykorzystania usług rozwojowych, wspierany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Inicjatywa ta jest odpowiedzią na zmiany na rynku pracy, takie jak: cyfryzacja firmy, automatyzacja procesów, praca zdalna i hybrydowa, starzenie się kadr, wielokulturowość, wielopokoleniowość na rynku pracy oraz konieczność realizacji zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
Przygotuj z nami swoją firmę na dynamiczne zmiany na rynku związane z wielokulturowością, starzeniem się społeczeństwa, stopniowym zmniejszaniem się liczby osób wchodzących na rynek pracy. Zapewnij sobie oraz pracownikom możliwość stałego rozwoju z uwzględnieniem równowagi między życiem osobistym a zawodowym.

WSPARCIE DOTACYJNE DLA TWOJEJ FIRMY

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w zdobyciu dofinansowania!

NA CO MOŻNA WYKORZYSTAĆ ŚRODKI W RAMACH AKADEMII HR?

W ramach projektu Akademia HR, możesz skorzystać z dofinansowania na różne usługi rozwojowe. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat:

 1. Usługi doradcze i szkoleniowe: Możesz wykorzystać środki na usługi, które mają na celu nabycie, utrzymanie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych. Te usługi są zgodne z Opisem Kompetencji HR (OKHR).
 2. Refundacja wynagrodzeń: Dofinansowanie obejmuje również koszty wynagrodzeń uczestników za czas uczestnictwa w usłudze szkoleniowej w godzinach pracy poniesionych przez przedsiębiorcę.
 3. Pozostałe koszty bezpośrednie: Wsparcie może pokryć także pozostałe koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usług takie jak materiały szkoleniowe, wynajem sali na szkolenie itp.


KOMPETENCJE W PROJEKCIE AKADEMIA HR

Szkolenie pomoże Uczestnikom zrozumieć procesy zmian, jakie zachodzą na rynku pracy oraz pomogą w skutecznym zarządzaniu procesem rekrutacji zewnętrznej oraz wewnątrz firmy. Celem szkolenia jest również przygotowanie uczestników do wyzwań, które niesie za sobą rzeczywistość. 

Szkolenie ma na celu nauczyć uczestników umiejętności związanych z identyfikacją i wydajnym zarządzaniem zmianami w organizacji, wynikającymi z dynamicznych przemian na rynku pracy. Poruszane będą tematy narzędzi, które pomogą w zarządzaniu zmianami.

Szkolenie pomoże Uczestnikom wykorzystać potencjał pracowników z różnych pokoleń oraz pozwoli zapewnić odpowiednie wsparcie w pracy i rozwoju. Każdy uczestnik zdobędzie wiedzę na temat różnic między pokoleniami i ich różnych stylów pracy.

Szkolenie pomoże Uczestnikom zrozumieć i pozytywnie wykorzystać czynniki kształtujące różnorodność i wielokulturowość.Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sposobów na tworzenie atmosfery akceptacji i tolerancji w organizacji.

Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności tworzenia środowiska pracy opartego na zasadach równości, eliminacji wszelkich form dyskryminacji oraz wprowadzenia przejrzystości w dostępie do informacji ważnych dla pracowników.

Szkolenie pomoże Uczestnikom zrozumieć, jak skutecznie zarządzać pracownikami, którzy pracują zdalnie lub hybrydowo. Każdy nauczy się najlepszych praktyk, takich jak komunikacja, delegowanie zadań oraz monitorowanie pracowników. 

Szkolenie pomoże Uczestnikom wprowadzić nowe modele organizacji pracy związanych z pracą zwinną w zróżnicowanych zespołach. Uczestnicy poznają wiedzę na temat różnych modeli organizacji pracy.

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestników z praktycznymi aspektami, identyfikowaniem wyzwań związanych z pracą ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi. Każdy uczestnik zdobędzie wiedzę na temat sposobów tworzenia odpowiednich warunków pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do efektywnego zarządzania procesami migracyjnymi w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy. Każdy uczestnik pozna sposoby na zapobieganie dyskryminacji oraz tworzenia pozytywnej atmosfery.

Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności identyfikacji procesów biznesowych, zrozumienia wpływu czynników społeczno – kulturowych na organizacje oraz efektywnego wykorzystania tej wiedzy. Omówiony będzie również ważny temat, czyli sposoby radzenia sobie z różnicami kulturowymi i językowymi w biznesie.

Szkolenie pomoże Uczestnikom sprawnie poruszać się w środowisku narzędzi teleinformatycznych oraz pomoże posługiwać się sprzętem komputerowym i różnymi oprogramowaniami. Szkolenie pomoże również uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści powstają z wykorzystania narzędzi ICT w obszarze HR.

Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w umiejętności analityczne, pozwalające skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim w organizacji, uwzględniając zmiany na rynku pracy. 

Szkolenie pomoże Uczestnikom pozyskać wiedzę jak wykorzystać zróżnicowany potencjał oraz talenty pracownika. Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z zarządzania potencjałem pracowników oraz jak skutecznie je wdrożyć.

Szkolenie pomoże Uczestnikom zrozumieć proces technologiczny wsparcia pracy oraz budowania programów ukierunkowanych na wzmocnieniu nowych umiejętności, które pomogą w dotychczasowej pracy. Uczestnicy wyjdą ze szkolenia z wiedzą na temat sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych. 

Wszystkie szkolenia w ramach projektu Akademia HR z pewnością pomogą uczestnikom w zdobyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji wobec różnych wyzwań, takich jak zmiany demograficzne, cyfryzacja, automatyzacja czy przejście na pracę zdalną.

Dofinansowanie w ramach Akademii HR PARP:

Akademia HR umożliwia dofinansowanie projektów do maksymalnej wysokości 90% kosztów kwalifikowanych.
W ramach całego naboru przeznaczono łącznie 100 000 000 zł dofinansowania projektów. 

 • Średni koszt wsparcia na pracownika firmy nie może przekraczać 15 649,45 zł.
 • Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
 • W przypadku usług doradczych, przedsiębiorca musi wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 20% kosztów usługi doradczej w postaci opłaty. 

Jeśli chodzi o wkład własny przedsiębiorcy, refundacja kosztów usługi może wynosić maksymalnie 80% kosztów netto / brutto, jeśli wkład jest wniesiony w postaci opłaty. Jeśli jednak wkład własny jest wniesiony w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników, refundacja może wynosić do 100% kosztów usługi.

Dla kogo przeznaczona jest oferta Akademii HR?

Projekt przeznaczony jest dla przedsiębiorców, a także pracowników mikro, małych, średnich oraz dużych firm.

Dofinansowanie może wynosić nawet do 100% wartości usług w ramach projektu.

Dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania:

 • Jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie zatrudniają pracowników nie są objęte wsparciem w ramach Akademii HR. 
 • Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest posiadanie minimum 1 pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. 

Informacje na temat limitów dofinansowania na firmę nie są na obecną chwilę dostępne. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej w celu uzyskania najnowszych informacji.

Skontaktuj się z nami! Skorzystaj z Akademii HR PARP i przyczyń się do rozwoju swojej firmy!

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA ?

Sprawdzimy dla Ciebie czy Twoja firma ma szansę otrzymać upragnioną dotację.

Proces pozyskiwania dofinansowania z naszą firmą

Proces pozyskiwania dofinansowania z naszą firmą
 1. Zgłoszenie do projektu – wstępne badanie potrzeb przez naszą Firmę
 2. Zgłoszenie udziału do Akademii HR (zgromadzenie niezbędnych dokumentów) 
 3. Sporządzenie diagnozy potrzeb rozwojowych (dokument)
 4. Szkolenia na podstawie diagnozy potrzeb rozwojowych  (tematy szkoleń zgodne z projektem)
 5. Rozliczenie dofinansowania (zgromadzenie niezbędnych dokumentów) 

REKRUTACJA – ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH

Program wystartuje na przełomie 2023 i 2024 roku.

Dołącz do listy oczekujących i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi programu. Nie przegap tej wyjątkowej okazji do rozwoju swojej firmy i skorzystaj z naszych praktycznych szkoleń w ramach akademii!