Doposażenie stanowiska pracy
PROJEKT Z PUP - POWIATOWY URZĄD PRACY

Kwota refundacji  do 30 000zł lub więcej w zależności od wnioskowanego Urzędu !

Doposażenie Stanowiska Pracy – projekt polegający realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Projekt polega na pomocy finansowej w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego bądź poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub nie wykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej. Urząd zwraca koszty w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia od kwot aktualnych !

WSPARCIE DOTACYJNE DLA TWOJEJ FIRMY

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w zdobyciu dofinansowania!

Na co można wykorzystać środki

Środki mogą być przeznaczone m.in na :

  • zakup środków trwałych, 
  • zakup urządzeń
  • zakup maszyn
  • zakup środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Dla kogo przeznaczona jest oferta projektu „DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY”?

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej)
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła,,
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP,
 • żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych,
 • spółdzielnia socjalna.
 

WAŻNE !!!!
Podpisując umowę
z Urzędem Pracy na udział w projekcie „DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY” zobowiązujesz się do zatrudnienia i utrzymania na wyposażonym lub doposażonym stanowisku, w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z pROJEKTU ?

Skontaktuj się z nami!