dofinansowania dla branży horeca
Nabór wniosków: 6 maj 2024 - 5 czerwiec 2024

WSPARCIE DOTACYJNE DLA TWOJEJ FIRMY

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w zdobyciu dofinansowania!

Kto i na co będzie mógł pozyskać dotacje?

Celem programu jest wsparcie mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw z całej Polski działających w sektorze HoReCa, turystyka oraz kultura w zakresie unowocześnienia lub zmiany profilu dotychczasowej działalności. 

Wysokość dofinansowania:

 • Poziom dofinansowania wyniesie do 90% kosztów netto (pomoc de minimis),
 • Minimalna kwota dofinansowania: 50 tys. PLN

Maksymalna kwota dofinansowania: 540 tys. PLN

Przedmiotem wsparcia będą projekty mające na celu rozwój prowadzonej działalności lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, obejmujące przede wszystkim:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. na roboty budowlane, budowę nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług,
 • inwestycje związane z rozbudową lub modernizacją infrastruktury usługowej lub produkcyjnej, takie jak prace budowlane, zakup maszyn i urządzeń,
 • usługi rozwojowe w tym np.: opracowanie studium wykonalności, zmiany modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych w związku z rozszerzeniem lub unowocześnieniem działalności przedsiębiorstwa
 • inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,
 • inwestycje we wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją,
 •  

Najistotniejsze kryteria to:

 • Wprowadzenie nowej usługi lub produktu,
 • Wykazanie spadku obrotów w wysokości co najmniej 30% w 2020 lub 2021 roku liczonych rok do roku, w porównaniu z 2019 lub 2020 r.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze HoReCa z zaznaczeniem, że dany kod PKD widnieje w dokumentach rejestrowych jako kod przeważającej działalności gospodarczej (główny) – lista uprawnionych kodów PKD stanowią informacje poniżej.

Lista kodów PKD uprawniających do wzięcia udziału w projekcie:

5.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe);

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów);

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych,
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych;

91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów
ochrony przyrody;

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z pROJEKTU ?

Skontaktuj się z nami!