OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI

Zakładając własną firmę mamy kilka różnych form dofinansowania na otwarcie działalności. Największą popularnością cieszą się dotacje z urzędów pracy lub wsparcie pochodzące z funduszy europejskich. 

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek na aktualnym druku wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami (Biznesplanu – charakterystyka ekonomiczno-finansowa). Rozpatrzenie wniosku trwa średnio do 30 dni.  

WSPARCIE DOTACYJNE DLA TWOJEJ FIRMY

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w zdobyciu dofinansowania!

Jakie są warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach otwarcia własnej działalności z powiatowego urzędu pracy?

 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej, 
 • zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
 • dofinansowanie może być przeznaczone na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej.

Zabezpieczenie zwrotu środków dofinansowania:

 • poręczenie osób trzecich  – min. 2 poręczycieli,( musi mieć 18 lat skończone, zatrudniony na okres 24 miesięcy lub umowa na czas nie określony, osiągać miesięcznie wynagrodzenie lub dochód nie niższy niż 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto),
 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval) – min. 1 poręczyciel,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z pROJEKTU ?

Skontaktuj się z nami!

Innym sposobem na pozyskanie dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej jest przystąpienie do nowego projektu, kierowanego do mieszkańców Małopolski Zachodniej

Jakie są warunki o ubieganie się o dofinansowanie w ramach tego projektu?
 • mogą w nim wziąć udział: osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie któregoś z powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, olkuskiego lub chrzanowskiego,
 • rekrutacja do programu obejmuje klika etapów:
  1. Złożenie formularza zgłoszeniowego.
  2. Podpisanie Umowy uczestnictwa w projekcie.
  3. Spotkanie z doradcą zawodowym w celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania.
  4. Dostarczenie formularza o planowanej działalności gospodarczej.
  5. Wzięcie udziału w obowiązkowym 10-o dniowym szkoleniu, który kończy się testem. Warunkiem przejścia do dalszego etapu jest osiągnięcie minimum 75% punktów.
  6. Ostatnim etapem postępowania rekrutacyjnego jest złożenie biznesplanu i wniosku, po których pozytywnym zaopiniowaniu jest podpisywana z uczestnikiem Umowa o udzielenie wsparcia finansowego.

Jak sam widzisz, to nic trudnego! Tym bardziej, że na każdym etapie możesz liczyć na naszą pomoc!

W projekcie można pozyskać nawet do 41 200 zł brutto.

Pozyskane środki mogą być wykorzystane na: 

 • zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, prace remontowe i budowlane, zakup towarów, wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą np. koszty promocji, z wyłączeniem wypłaty wynagrodzeń,
Dopuszczalne jest również pokrycie w ramach dotacji wydatków bieżących (np. opłat czynszowych, rachunków za media, opłat telefonicznych), których terminowe uregulowanie stanowi niezbędny warunek utrzymania się przedsiębiorstwa na rynku.
Działalność musi zostać utrzymana przez minimum 12 miesięcy, w tym okresie nie może być zawieszona.

Zabezpieczenie zwrotu środków:

 • weksel własny,
 • weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
 • poręczenie,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.