ZUS BHP

Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinansowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Realizacja projektów ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

WSPARCIE DOTACYJNE DLA TWOJEJ FIRMY

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w zdobyciu dofinansowania!

Projekt zgłoszony do konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy:

 1. mikroklimatu (gorący lub zimny);
 2. czynników chemicznych i pyłów;
 3. czynników biologicznych;
 4. czynników mechanicznych;
 5. czynników elektrycznych i elektryczności statycznej;
 6. hałasu;
 7. ogólnych i miejscowych drgań;
 8. niewłaściwego oświetlenia elektrycznego;
 9. promieniowania jonizującego;
 10. promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego);
 11. pola elektromagnetycznego;
 12. obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 1. bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 2. urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 3. oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 4. ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 5. urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 6. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 7. sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 8. sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 9. środki ochrony indywidualnej.

Wnioskodawca zobowiązany jest zapoznać się z następującymi dokumentami, które powinien pobrać ze strony www.zus.pl/prewencja:

 • Regulamin;
 • Kryteria wyboru projektów;
 • Formularz wniosku w formie edytowalnej .pdf;
 • Instrukcję wypełniania i wysyłania wniosku;
 • Katalog działań;
 • Wzór Oświadczenia wnioskodawcy;
 • Wzór umowy;
 • Wytyczne do opracowania oceny ryzyka zawodowego;
 • Wytyczne do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Dofinansowanie w ramach ZUS BHP:

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000,00 PLN.

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

 • dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,
 • dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym: 299 000,00 zł na działania inwestycyjne, 1 000,00 zł dla działań doradczych.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu, nie więcej jednak niż maksymalna kwota dofinansowania wskazana dla działań objętych projektem, z uwzględnieniem ograniczeń kwotowych, określonych w wybranych punktach Katalogu działań. Wysokość dofinansowania projektu jest równa dla wszystkich przedsiębiorstw w zakresie kwoty do 300 000,00 zł, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.

Dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania:

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w Katalogu działań. Projekt musi obejmować działania inwestycyjne, a dodatkowo może uwzględniać działania doradcze.

W jednym projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Nie podlegają dofinansowaniu:

 1. Działania i czynności związane z odbiorem, dostawą, demontażem, uruchomieniem, dopuszczeniem do użytkowania, serwisowaniem – urządzeń, środków trwałych lub innych elementów infrastruktury, oraz szkoleniami, dojazdami, zakwaterowaniem;
 2. Działania inwestycyjne dotyczące stanowisk pracy usytuowanych w budynkach/obiektach, które nie zostały wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie ich realizacji lub nie są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 Planowany termin realizacji projektu, określony we wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. 

PRACODAWCO!

Chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z nami!

Do Konkursu może przystąpić wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:

 1. Nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 2. Nie zalega z opłacaniem podatków;
 3. Nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 4. Nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 5. Nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 Pracodawco! Chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy