Wsparcie Firm w okresowych trudnościach

Uzyskane w ramach projektu wsparcie pomoże rozwiązać sytuacje problemowe występujące w firmie i umożliwi uzyskanie umiejętności niezbędnych do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przyszłości. 

WSPARCIE DOTACYJNE DLA TWOJEJ FIRMY

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w zdobyciu dofinansowania, przygotowując dla Ciebie niezbędną dokumentację.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest pomoc Przedsiębiorcom, którzy z różnych powodów (np. kryzys gospodarczy w regionie, brak terminowych płatności ze strony kontrahentów, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi/produkty, utrata wykwalifikowanych pracowników, czasowa choroba właściciela itp.) doświadczają trudności w prowadzeniu działalności (np. mają mniejsze obroty, pojawiają się odejścia kluczowych pracowników czy problemy w zarządzaniu firmą itd.) Beneficjenci uzyskają wsparcie szkoleniowe lub doradcze z zarządzania przedsiębiorstwem.

Uzyskane w ramach projektu wsparcie pomoże rozwiązać sytuacje problemowe występujące w firmie i umożliwi uzyskanie umiejętności niezbędnych do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przyszłości. Przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli również rozwinąć swoje umiejętności zawodowe lub pozyskać nowe, jeśli takie potrzeby zostaną stwierdzone na etapie opracowania diagnozy potrzeb firmy i wspomogą firmę w procesie wychodzenia z kryzysu. Działania projektowe nie są kierowane do firm, które nie rokują na wyjście z sytuacji kryzysowej.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:

  • Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży
  • Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu
  • Niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia

*Przedsiębiorstwa, które są na rynku krócej niż 12 miesięcy nie mogą skorzystać ze wsparcia w ramach projektu Wsparcie firm w okresowych trudnościach

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Oferujemy możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności, wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa.

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom polega na:

  • pokryciu kosztów Diagnozy,
  • refundacji kosztów usług rozwojowych zakupionych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych
Przed przystąpieniem do projektu Odbiorca wsparcia zobowiązany jest do wypełnienia Autodiagnozy – narzędzia on-line dostępnego na stronie PARP.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego.

Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500,00 zł/Przedsiębiorstwo, które możesz przeznaczyć na wybrane przez siebie usługi rozwojowe. 

Nabór do projektu planowany jest na II połowę 2024 roku

Śledź naszą stronę internetową, wkrótce więcej informacji!